Landbrugets pesticidbelastning

Sundhed, miljø og grundvand kan belastes af pesticidforbruget, der derfor overvåges. Niveauet for belastningen fra salg af pesticider ligger i dag på det fastlagte mål.

Hvad handler det om?

Pesticidbelastningsindikatoren er et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra pesticider. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte pesticider i den mængde, de er blevet solgt og anvendt.  

Pesticidbelastningsindikatoren viser belastningen i forhold til det konventionelle landbrugsareal i 2007.  

Belastningen beregnes for:  

  • Sundhed: Giver et mål for den belastning, som sprøjteføreren udsættes for ved at håndtere og anvende pesticiderne.  
  • Miljøadfærd: Udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jorden, deres risiko for at blive ophobet i fødekæder og risikoen for, at de siver ned til grundvandet.
  • Miljøeffekt: Giver et mål for pesticidernes giftighed over for dyr og planter i marken (f.eks. regnorme og bier) og den omgivende natur (f.eks. fisk og fugle).

Hvad er målet?

Målsætningen for pesticidbelastningsindikatoren er fastlagt i ”Pesticidstrategi 2017-2021” og ligger på 1,96 for salgstal. Denne målsætning er opfyldt i 2019, jf. figur 1.

Der er ikke fastsat mål for pesticidbelastningen baseret på forbrugstal.

Hvad er status?

Som det fremgår af figur 1, har der været store udsving i pesticidbelastningsindikatoren. De skyldes hovedsageligt variation i pesticider indkøbt til lager. I 2013 blev pesticidafgiften nemlig omlagt, og det førte til, at der blev solgt flere pesticider. Det betød, at pesticidbelastningen var høj i 2012 og 2013, baseret på salgstallene.

Pesticidbelastningen for salgstal i perioden 2014-2019 ligger på et betydeligt lavere niveau end perioden inden afgiftsomlægningen. Det skyldes en omlægning fra mere belastende pesticider til mindre belastende pesticider samt forbrug af pesticider fra lager. I den periode varierer belastningen mellem 1,4 og 1,95. Det skyldes i høj grad et varierende salg af svampemidler.

Pesticidbelastningsindikatoren baseret på forbrugstal har ligget mere stabilt i perioden 2010-2017. Det højeste niveau var i planperioden 2010-2011.For planperioden 2017-2018 lå PBI på et markant lavere niveau end tidligere år, det skyldes tørken i sommeren 2018. For 2018-19 er pesticidbelastningen 40 % lavere end for referenceåret 2010-11, hvilket i høj grad skyldes, at der anvendes mindre belastende pesticider.

Udvikling i pesticidbelastningen (salgstal)

Udvikling i pesticidbelastningen (forbrugstal)

Figur 1: Udviklingen i pesticidbelastning over tid og er fordelt på hovedindikatorerne miljøeffekt, miljøadfærd og sundhed. Målsætningen for salgstal ligger på 1,96. For salgstal er perioden angivet i kalenderår, for forbrugstal er den angivet i planår (vækstår).  

Kilde: Miljøstyrelsen.

Kontaktperson

Kirsten Østergaard Martensen

Pesticider & Biocider, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 2. juni 2020