Landbrugets pesticidbelastning

Sundhed, miljø og grundvand kan belastes af pesticidforbruget, der derfor overvåges. Niveauet for belastningen fra salg af pesticider ligger i dag på det fastlagte mål.

Hvad handler det om?

Pesticidbelastningsindikatoren er et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra pesticider. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte pesticider i den mængde, de er blevet solgt og anvendt.  

Pesticidbelastningsindikatoren viser belastningen i forhold til det konventionelle landbrugsareal i 2007.  

Belastningen beregnes for:  

  • Sundhed: Giver et mål for den belastning, som sprøjteføreren udsættes for ved at håndtere og anvende pesticiderne.  
  • Miljøadfærd: Udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jorden, deres risiko for at blive ophobet i fødekæder og risikoen for, at de siver ned til grundvandet.
  • Miljøeffekt: Giver et mål for pesticidernes giftighed over for dyr og planter i marken (f.eks. regnorme og bier) og den omgivende natur (f.eks. fisk og fugle).

Hvad er målet?

Målsætningen for pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er fastlagt i ”Pesticidstrategi 2017-2021” og ligger på 1,96 for salgstal. Denne målsætning er opfyldt i 2020, jf. figur 1. Aftalepartierne bag "Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026", indgået i februar 2022, er enige om at fastsætte en målsætning på 1,43 baseret på salgstal i 2025. Dette giver en yderligere reduktion på 27 %. Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er under udarbejdelse.

Der er ikke fastsat mål for pesticidbelastningen baseret på forbrugstal.

Hvad er status?

Som det fremgår af figur 1, har der været store udsving i pesticidbelastningsindikatoren. De skyldes hovedsageligt variation i pesticider indkøbt til lager. I 2013 blev pesticidafgiften nemlig omlagt, og det førte til, at der blev solgt flere pesticider. Det betød, at pesticidbelastningen var høj i 2012 og 2013, baseret på salgstallene.

Pesticidbelastningen for salgstal i perioden 2014-2020 ligger på et betydeligt lavere niveau end perioden inden afgiftsomlægningen. Det skyldes en omlægning fra mere belastende pesticider til mindre belastende pesticider samt forbrug af pesticider fra lager. I den periode varierer belastningen mellem 1,4 og 1,95. Det skyldes i høj grad et varierende salg af svampemidler.

I perioden fra planåret 2010/11 og frem til og med planåret 2019/20 er der overordnet set sket et fald i PBI. Faldet i PBI de seneste planår skyldes, at der nu anvendes en mindre mængde af en række aktivstoffer med høj belastning sammenlignet med tidligere år. For planåret 2019/20 betød de dyrkningsmæssige forhold, at der i vintersæd var en reduceret pesticidanvendelse pr hektar, hvilket yderligere bidrog til en reduceret PBI.

Udvikling i pesticidbelastningen (salgstal)

Udvikling i pesticidbelastningen (forbrugstal)

Figur 1: Udviklingen i pesticidbelastning over tid og er fordelt på hovedindikatorerne miljøeffekt, miljøadfærd og sundhed. Målsætningen for salgstal ligger på 1,96 i Pesticidstrategi 2017-2021, men den nedsættes nu med "Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026", indgået i februar 2022, til 1,43 baseret på salgstal i 2025. For salgstal er perioden angivet i kalenderår, for forbrugstal er den angivet i planår (vækstår).

Kontaktperson

Kirsten Østergaard Martensen

Pesticider & Biocider, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 25. februar 2022