Omfanget af økologisk landbrugsareal

Det økologiske landbrug har en positiv indvirkning på miljø, natur og biodiversitet, bl.a. fordi brugen af pesticider er begrænset. De økologiske arealer er øget med 14 % siden 2017.

 

Hvad handler det om?

""

I økologisk landbrug må der ikke anvendes kunstgødning. Økologerne må kun anvende få pesticider, som er godkendt til økologisk produktion, og de må ikke anvende genmodificerede organismer (GMO).  

Økologisk landbrug har positiv indflydelse på miljø, natur og biodiversitet sammenlignet med konventionel produktion. I gennemsnit er der 30 % flere vilde plante- og dyrearter i levestederne tæt på markerne i forhold til konventionel produktion.   Det skyldes bl.a., at økologerne kun må anvende få pesticider, og at de har en lavere kvælstofudledning.  

Hvad er målet?

Det fremgår af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at man ønsker at hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark. Som udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030.

Hvad er status?

Den 31. maj 2018 udgjorde det økologiske areal 279.299 hektar. Det svarer til 10,5 % af det samlede landbrugsareal i Danmark, og det er en stigning på 14 % siden 31. maj 2017.  

Afhængigt af, hvilke afgrøder der er tale om, så tager det mellem et og to år for landmanden at omlægge sin planteproduktion fra konventionel til økologisk produktion.  

Ud af de 279.299 hektar af det økologiske areal var 197.774 hektar i 2018 fuldt omlagt. 72.883 hektar var under omlægning, og 8.642 hektar var planlagt omlagt, men omlægningen var endnu ikke påbegyndt.

""

Udvikling i økologiske bedrifter

Figur 1:  Udviklingen i de økologiske landbrugs produktionsareal fra 1989-2018. Desuden ses udviklingen af fuldt omlagte økologiske arealer. Landbrugsstyrelsen 2019.  

Kilde:  Landbrugsstyrelsen (2019): Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 (PDF).

Kontaktperson

Johnny Machon

Landbrug, Miljø- og Fødevareministeriets departement

Sidst opdateret d. 20. januar 2020