Omfanget af økologisk landbrugsareal

Det økologiske landbrug har en positiv indvirkning på miljø, natur og biodiversitet, bl.a. fordi brugen af pesticider er begrænset. Det økologiske areal udgør knap 12 % af det samlede danske landbrugsareal.

Hvad handler det om?

I økologisk landbrug må der ikke anvendes kunstgødning. Økologerne må kun anvende få pesticider, som er godkendt til økologisk produktion, og de må ikke anvende genmodificerede organismer (GMO). 

Økologisk landbrug har positiv indflydelse på miljø, natur og biodiversitet sammenlignet med konventionel produktion. I gennemsnit er der 30 % flere vilde plante- og dyrearter i levestederne tæt på markerne i forhold til konventionel produktion. Det skyldes bl.a., at økologerne kun må anvende få pesticider, og at de har en lavere kvælstofudledning. Omlægning fra konventionel til økologisk landbrug medfører desuden en reduktion i klimapåvirkningen på op til 2 ton CO2-ækvivalenter per hektar.

Hvad er målet?

Det fremgår af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at man ønsker at hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark. Som udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030.

Hvad er status?

Den 31. maj 2020 udgjorde det økologiske areal 310.210 hektar. Det svarer til 11,7 % af det samlede landbrugsareal i Danmark, hvilket er mere end en fordobling siden 2007.  

Afhængigt af, hvilke afgrøder der er tale om, så tager det mellem et og to år for landmanden at omlægge sin planteproduktion fra konventionel til økologisk produktion.  

Ud af de 310.210 hektar økologisk areal, var 250.228 hektar i 2020 fuldt omlagt. 57.896 hektar var under omlægning, og 2.086 hektar var planlagt omlagt, men omlægningen var endnu ikke påbegyndt.

Udvikling i det økologiske areal

Figur 1:   Udviklingen i de økologiske landbrugs produktionsareal fra 1989-2020. Desuden ses udviklingen af fuldt omlagte økologiske arealer. 

Kilde:  Landbrugsstyrelsen (2020): Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2020 (PDF)

Kontaktperson

Johnny Machon

Landbrug og Grøn Omstilling, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sidst opdateret d. 03. september 2021