Havniveau og klimaforandringer

Verdenshavenes vandstand stiger som følge af den globale opvarmning. Vandstandsstigningen er forskellig i Danmark på grund af landhævning/sænkning, så det er svært at give et tal, der dækker hele Danmark. 

Hvad handler det om?

Danmarks klima er i konstant udvikling. Det har det været i fortiden, og det vil det særligt være i fremtiden, hvis de nuværende tendenser fortsætter.

Opvarmningen af det globale klimasystem er ifølge FN´s klimapanel utvetydig, og mange af de ændringer, der er registreret siden 1950’erne, er uden fortilfælde. Det har betydning for vandstanden i verdenshavene og dermed også vandstanden ved de danske kyststrækninger.

Figur 1 viser, at verdenshavenes vandstand har været stigende, siden de første målinger blev foretaget, og stigningen har været højere end gennemsnittet i de senere år.

Den væsentligste årsag til vandstandsstigningen er, en stigende opvarmning af det globale klima. Det fører til, at havvandet udvider sig, og at Grønlands og Antarktis’ indlandsis og verdens øvrige gletsjere smelter.

Hvad er målet?

I december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention på COP 21 en juridisk bindende klimaaftale: Parisaftalen. I Parisaftalen er der en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2°C og gerne 1,5°C. Dette skal være med til at forhindre, at verdenshavenes vandstand stiger yderligere. 

Hvad er status?

Den gennemsnitlige globale vandstand er blevet observeret med satellitter siden 1993. Fra 1993 til 2012 er vandstanden steget 7 cm.

Mod slutningen af dette århundrede (1981-2100) forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6) og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5).

DMI offentliggjorde i efteråret 2019 et klimaatlas, hvor du kan finde opdateret information om stigninger i vandstanden ved alle danske kyststrækninger.

Den absolutte middelvandstand

Den absolutte middelvandstand

Figur 1: Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100, i forhold til middelvandstanden i referenceperioden 1986-2005. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC's bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI's estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder for de fire IPCC scenarier.

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut 2014

Fremtidige klimaforandringer i Danmark (PDF).

Kontaktperson

Katrine Juul Larsen

Vandforsyning, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. august 2021