Nedbør og klimaforandringer

Mængden af nedbør fortæller os om klimaets udvikling i Danmark. Den årlige nedbørsmængde er steget med 15 % siden 1870’erne.

Hvad handler det om?

Danmarks klima er i konstant udvikling, og mængden af nedbør er en de indikatorer, der kan fortælle os om udviklingen.

Indikatoren viser, at årsnedbøren er stigende. Det forventes, at vores vejr bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelser. Dette kan føre til alvorlige og omkostningstunge skader på bygninger, veje og afgrøder, hvis ikke der bliver foretaget klimatilpasninger.

Hvad er målet?

Regeringen har igangsat en række initiativer, der understøtter en helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. I 2013 aftalte regeringen med kommunerne, at alle kommuner skulle udarbejde en klimatilpasningsplan. En ændring i planloven i 2018 betyder, at kommunerne i kommuneplanen skal udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og sikre retningslinjer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion. De nye regler gælder for planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse. Senest er der sket ændringer til kystbeskyttelsesloven, der betyder, at kommunerne har overtaget forvaltningen af denne lov.

Herudover har Danmark gennem Parisaftalen en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2°C og gerne under 1,5°C. Det vil også have betydning for udviklingen af nedbør. 

Hvad er status?

Nedbøren i Danmark er steget jævnt siden de systematiske målinger startede i 1873.

Den årlige nedbørsmængde er steget fra 650 mm i 1870’erne til 750 mm i de senere år. Det er en stigning på ca. 15 % (figur 1).

Det stiller krav til udvikling af innovative klimatilpasningsløsninger.

Danmarks årsnedbør 1874-2019

Figur 1: Udviklingen i Danmarks årsnedbør fra 1874-2020 målt i mm.

Kilde : DMI Rapport 21-02. John Cappelen (ed.)

Danmark vil få mere variation i vejret og flere ekstremer. Tabellen nedenfor er medtaget – til trods for den korte tidsserie – for at vise disse variationer. Skybrud har endvidere den egenskab, at de ofte rammer meget lokalt.

Kriterie

Niveau

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal stationer med målinger (døgnmaksimum) over angivet niveau

> 30 mm på 30 minutter (2x skybrud)

29

2

2

14

2

5

3

4

6

6

> 15 mm på 30 minutter (1x skybrud)

122

64

40

133

66

98

111

67

152

90

Antal dage med målinger (døgnmaksimum) over angivet niveau

> 30 mm på 30 minutter (2x skybrud)

6

2

2

6

1

4

3

4

6

3

> 15 mm på 30 minutter (1x skybrud)

28

20

18

33

20

18

24

18

34

18

Nedbørstationer i Danmark

Antal

220

250

260

260

260

260

270

285

285

285

Tabel 1: Skybrud registreret i Danmark

Kilde til tabel 1: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Der er generel stor variation fra år til år i antal af skybrud. Det år, der har det højeste antal registrerede skybrud er 2019 med 152 stk. Der blev registreret flest dage med skybrud i 2019 (34 dage). Der forekommer ingen år uden skybrud - heller ikke hvis man kun ser på de meget kraftige skybrud (>30 mm) (tabel 1).

Kontaktperson

Katrine Juul Larsen

Vandforsyning, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. august 2021