Kilder til luftforurening

Luftforurening kommer fra kraftværker, industri, husholdninger, trafik og landbrug. Skærpede krav og ny teknologi har betydet, at udledningen er mindsket siden 1990.

Hvad handler det om?

Luftforurening skyldes udledning af en række forskellige stoffer til atmosfæren. Udledninger kommer f.eks. fra bilkørsel, produktion i virksomheder og brug af varme og elektricitet. For at kunne reducere forureningen skal man vide, hvor udledningerne kommer fra (dvs. kilden), og hvor store mængder der udledes.  

En stor del af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, ligesom en stor del af de danske udledninger føres med vinden til andre lande. Figur 1 angiver de danske kilder til udledning af:

  • Svovldioxid (SO2)
  • Kvælstofoxider (NOx)
  • Ammoniak (NH3)
  • Flygtige organiske forbindelser med undtagelse af metan (NMVOC)
  • Fine partikler (PM2,5)

Stofferne medvirker til miljøproblemer som forsuring (SO2 og NOx), overgødskning (NOx og NH3) og sundhedsmæssige problemer. Stofferne kan være skadelige i sig selv eller indgå i reaktioner i atmosfæren og danne smog. De største danske kilder er energi -og industrianlæg (SOx) landbrug (NH3, NMVOC), trafik (NOx, PM2,5) og brændeovne (PM2.5, NMVOC).  

Hvor kommer stofferne i luften fra?

Kilder til SO2
Hovedparten af SO2 udledningen kommer fra forbrænding af fossile brændsler, herunder kul og olie i kraftvarmeværker, industrielle forbrændingsanlæg og opvarmning i husholdninger.

Kilder til NOx
NOx er en samlet betegnelse for NO og NO2 , der i især dannes ved forbrænding. Det kan f.eks. være fra bilmotorer og forbrænding på kraftvarmeværker, skibsfart, land- og skovbrugsmaskiner, fly samt gødskning af landbrugsjorde.

Kilder til NH3
Omkring 95 % af ammoniakudledningerne kommer fra landbruget, hvor de største kilder er husdyrgødning, anvendelse af kunstgødning og voksende afgrøder på markerne.  

Kilder til NMVOC
NMVOC kommer fra mange forskellige kilder. De største kilder er dårlig forbrænding af træ i brændeovne og brændstoffer i bil- og skibsmotorer. Vigtige kilder er også fordampning fra brug af opløsningsmidler og landbrugsafgrøder, der vokser på markerne.

Kilder til PM2,5
Partikelforurening består dels af primære partikler, der udledes direkte fra en kilde, dels af sekundære partikler, der dannes i atmosfæren ud fra andre stoffer (svovldioxid, kvælstofoxider og ammoniak). Knap 65 % af de danske PM2,5-udledninger kommer fra brændeovne, kedler og halmfyr, men også en del kommer fra vejtrafikken og anden transport.  

Hvad er målet?

Viden om hvilke kilder der bidrager mest til udledningen af luftforurenende stoffer, er vigtig, når EU og de enkelte lande tilrettelægger en strategi for at nedbringe luftforureningerne og dermed forbedre luftkvaliteten. NEC-direktivets krav om at mindske udledninger i EU's medlemslande skal sikre en markant forbedring af luftkvaliteten i Europa og dermed en reduktion af de negative miljø- og sundhedseffekter i landene. Danmark har i Det nationale program for reduktion af luftforurening iværksat nye tiltag inden for bl.a. vejtrafik, brændeovne og landbrugsdrift.

Se også: Regulering af luftforurenende stoffer

Kilder til luftforurening

SO₂

NOₓ

NH₃

NMVOC

PM₂,₅

Figur 1: Udviklingen i udledningerne af SO2 , NOx , NH3 , NMVOC og PM2,5 i Danmark fra 1990 til 2020.

Kilde: DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi)

Hvad er status?

Figur 1 viser udviklingen i udledningerne af SO2, NOx, NH3, NMVOC og PM2,5 i Danmark fra 1990 til 2020.  

Udledningen af SO2 er fra 1990 til 2020 faldet med over 95 % takket være national og international regulering af især energisektoren.

For NOx ses et fald på 70 % i udledningen fra 1990 til 2020. Dette skyldes især anvendelse af teknologier, der mindsker udledningen af NOx i energi- og transportsektoren, f.eks. katalysatorer i biler og lav-NOx-teknologier i kraftvarmeanlæg.

Danske handlingsplaner inden for vandmiljø og ammoniak har medvirket til, at udledningen af NH3 fra 1990 til 2020 er faldet med 46 %.

Den samlede udledning af NMVOC er faldet med 50 % fra 1990 til 2020. Det skyldes bl.a. skærpede EU-udledningskrav til vejtrafikken og mindre brug af produkter, der indeholder opløsningsmidler fx oliebaseret maling.  

Udledningen af fine partikler er faldet med ca. 48 % fra 1990 til 2020. Det skyldes bl.a. introduktionen af partikelfiltre på person-, vare- og lastbiler. Stigende miljøkrav til ikke-vejgående maskiner, såsom entreprenørmaskiner samt landbrugs- og skovbrugsmaskiner, har også bidraget til den mindre udledning af partikler.

Forskellen på emissioner og luftkvaliteten

Man kan få et indtryk af den generelle udvikling af luftforureningen og de skader, den kan forvolde regionalt og globalt, når man ser på opgørelser af de enkelte landes udledning af luftforurenende stoffer (emissioner).

Derimod kan man ikke konkludere noget om lokale skader som påvirkning af helbred eller belastning af naturen. Det vil f.eks. kræve viden om den lokale luftkvalitet og geografiske og meteorologiske forhold, der kan være afgørende for påvirkninger og skader.  

Derfor er der fra EU's side både fastsat krav til de samlede udledninger (masse pr. år) og til luftkvaliteten (koncentrationen i luft).

Kontaktperson

Ingeborg Elbæk Nielsen

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 31. maj 2022.