Regulering af luftforurenende stoffer

Danmark har sammen med de øvrige EU-lande konkrete mål i 2020 og 2030 for at mindske deres udledninger af de vigtigste luftforurenende stoffer. For at nå målene, er der en lang række danske og europæiske initiativer, der regulerer udledningerne fra specifikke sektorer og anlægstyper.

Hvad handler det om?

En række stoffer i vores omgivelser har central betydning for luftkvaliteten. Det er:

  • Svovldioxid (SO2)
  • Kvælstofoxider (NOx)
  • Ammoniak (NH3)
  • Flygtige organiske forbindelser med undtagelse af metan (NMVOC)
  • Fine partikler (PM2,5)

For at forbedre luftkvaliteten i Europa har Danmark og de øvrige lande i EU forpligtiget sig til at reducere udledningerne af disse luftforurenende stoffer. Det sker gennem NEC-direktivet, hvor landene har konkrete mål for at mindske udledningerne i 2020 og 2030.

Reguleringen af de enkelte sektorer sker på europæisk plan ved f.eks. at fastsætte grænseværdier for person- og lastbiler (EURO-normer) og for store fyringsanlæg.

Den nationale indsats sker gennem bekendtgørelser (lovgivning), handlingsplaner, programmer og vejledninger. Eksempler på bekendtgørelser er miljøzonebekendtgørelsen , der regulerer vejtrafikken i de store byer, og skrotningsbekendtgørelser, der tilskynder til skrotning af gamle brændeovne, eller gamle dieselbiler.

Se også: Kilder til luftforurening .

Hvad er målet?

NEC-direktivets krav om at mindske udledninger i EU's medlemslande skal sikre en markant forbedring af luftkvaliteten i Europa. I 2030 skal sundhedsomkostningerne, der skyldes luftforurening, være halveret i EU.

Reduktion i 2018 og reduktionsforpligtigelser i 2020 og 2030 for Danmark

Reduktion i forhold til 2005 SO(%) NOX (%) NH3 (%) NMVOC (%)                    PM2.5 (%)
2018 57 53 15 39 25
Mål i 2020 35 56 24 35 33
Mål i 2030 59 68 24 37 55

I ”Det nationale program for reduktion af luftforurening” (PDF) fra 2019 er beskrevet nye tiltag inden for bl.a. vejtrafik, brændeovne og landbrugsdrift for at sikre, at Danmark når sine forpligtelser for ammoniak og fine partikler. 

 

Hvad er status?

Historisk set har Danmark reduceret udledningen af luftforurenende stoffer markant.  

Fra 1990 til 2018 er de danske udledninger reduceret med:

  • SO2 94 %
  • NOx   65 %
  • NH3 39 % 
  • NMVOC 46 %
  • PM2,5 34 %

Figur nr. 1 viser udviklingen i den danske udledning af de fem stoffer siden 2005, som er basisåret for reduktionsforpligtelserne fastsat i NEC-direktivet.  

Reduktionen i udledninger af luftforurenende stoffer

Figur 1: Reduktionen i udledninger fra 2005 til 2018 (indekseret 2005=100)

Kilde: DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), 2020

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE 2018 (PDF)

 

Kontaktperson

Mette Overgaard

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. september 2020