Vejstøj, sundhed og støjramte borgere

Støjpåvirkning kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser i form af bl.a. forhøjet risiko for blodpropper i hjertet. I Danmark er antallet af støjbelastede borgere steget. 

Hvad handler det om?

Forskning viser, at vejstøj er sundhedsskadeligt. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har i 2018 anslået, at der er 5 % forhøjet risiko for blodpropper i hjertet, hvis befolkningen udsættes for vejstøj over 59 dB Lden (læs mere om Lden i faktaboksen).

Risikoen for blodpropper forøges med 8 %, hver gang støjen forøges med 10 dB (10 dB svarer til en fordobling af støjen for det menneskelige øre). Forskning tyder også på, at der kan være en sammenhæng mellem vejstøj og sygdommene som kræft og diabetes.

Støjbelastningen i Danmark er værst langs de store veje og i tætte byområder, hvor der er mange køretøjer døgnet rundt.

Hvad er målet?

Der er ikke fastsat nationale mål for, hvor meget antallet af støjbelastede boliger i Danmark skal reduceres. Vejstøjen skal kortlægges, og at der skal udvikles handlingsplaner, som forebygger og reducerer støj fra veje. Det fremgår af Støjbekendtgørelsen.

Kortlægning og handlingsplaner udarbejdes med udgangspunkt i EU’s støjdirektiv. Ifølge EU's syvende miljøhandlingsplan skal det sikres, at støjforureningen i medlemslandende er faldet betydeligt, og at den er kommet tættere på de niveauer, som WHO anbefaler.

Hvad er status?

Hvert femte år kortlægges omfanget af støjbelastede borgere i Aalborg, Odense, Aarhus og Hovedstadsområdet samt langs motorveje og hovedveje i Danmark.

Udviklingen i de kortlagte byer og veje viser, at antallet af personer, der er udsat for en støjbelastning over 60 dB Lden, er steget med ca. 6 % fra ca. 630.000 borgere i 2012 til ca. 668.100 borgere i 2017.

Stigningen i antallet af støjbelastede personer må tilskrives stigningen i trafikken, der i tidsrummet er steget med ca. 12 %. Etablering af nye veje og bygning af boliger tæt på eksisterende veje som følge af urbanisering kan også være medvirkende årsager.

Hvad betyder Lden?

Støjindikatoren, Lden, benyttes generelt ved vurdering af vejstøj i Danmark.

Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.

Vejtrafikstøj

Figur 1. Antal støjbelastede borgere i Aalborg, Odense, Aarhus og Hovedstadsområdet samt langs motorveje og hovedveje i Danmark i 2012 og 2017. Bemærk den røde farve øverst er meget smal .  

Kilde: Miljøstyrelsen

Kontaktpersoner

Frank Pedersen

Erhverv, Miljøstyrelsen

Jens Schultz Thers

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 13. november 2019