Natur og Biodiversitet

Det er et globalt mål at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020.

Livet i havet og livet på land er to af de centrale verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er et globalt FN-mål, at tilbagegangen i biodiversitet standses inden 2020. EU har en biodiversitetsstrategi, der har som mål at standse tilbagegangen i biodiversiteten i EU inden 2020. Strategien er et fælles EU-bidrag til opfyldelse af de globale mål.

Naturen i Danmark er et resultat af udviklingen siden de sidste istider og århundreders menneskelig påvirkning i form af landbrug, skovbrug, fiskeri, byudvikling og infrastruktur.

Landbruget optager mere end halvdelen af det samlede landareal, og naturen er opdelt på mindre og mere isolerede arealer, hvor blandt andet kontinuitet og kvalitet kan være en udfordring for mange arters levesteder. Kvaliteten af naturarealer påvirkes blandt andet af tilgroning, påvirkning af næringsstoffer og ændrede vandforhold.

Søer, vandløb, fjorde og kystnære havområder er også vigtige for natur og biodiversitet i Danmark.

Læs mere om det i temaerne om Vandmiljø og Naturressourcer.

Hvad er biodiversitet?

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Temaer i natur og biodiversitet

Kontaktperson

Gitte Silberg Poulsen

Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen