Truede arter – rødlisten

Den danske rødliste er er en oversigt, der viser hvor truede arterne er. Den er vigtigt i indsatsen for at stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Hvad handler det om?

En rødliste er en oversigt over plante-, svampe- og dyrearter, som angiver hvor truede arterne er. Viden om arternes status er vigtig, når vi skal forvalte den danske natur hensigtsmæssigt og stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Den danske rødliste udarbejdes af Aarhus Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet. De enkelte arter vurderes ud fra en række kriterier, der er fastlagt af den internationale organisation IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Hvad er målet?

Ifølge FN’s ”Strategiske Plan for Biodiversitet 2011-2020” skal tilbagegangen i biodiversiteten standses inden 2020. EU har en EU-biodiversitetsstrategi, der skal sikre, at EU lever op til de globale mål. Dette understøttes i Danmark bl.a. af indsatserne i ”Natura 2000”-planerne.

Læs mere:

bios.au.dk  kan du finde flere oplysninger om rødlisten, de arter, der er vurderet, og de kriterier, som arterne er vurderet efter.

På Danmarks Naturdata hos Danmark Miljøportal  kan du finde oplysninger om myndighedernes naturregistreringer.

Flere oplysninger om IUCN og internationale rødlister her

FN’s Biodiversitetskonvention

EU’s biodiversitetsstrategi

Hvad er status?

Danmark har mere end 35.000 arter. I den Danske Rødliste indgår 13.276 arter af svampe, dyr og planter. Ud af dem er 10.662 arter blevet vurderet efter de internationale rødlistekriterier, fastsat af IUCN, i forbindelse med, at den seneste danske rødliste blev udarbejdet i 2019. De resterende 2.614 arter er enten ikke vurderede eller man mener ikke, de tilhører den danske natur.

Ca. 41,6 % af de vurderede arter blev rødlistet:

  • 389 arter er forsvundet fra den danske natur (RE)
  • 379 er kritisk truede (CR)
  • 664 er truede (EN)
  • 801 er sårbare (VU)
  • 568 er næsten truede (NT)
  • 1.638 arter er henført til kategorien utilstrækkelig data (DD) fordi data om udbredelse og bestandsstatus ikke er gode nok til en vurdering af deres risiko for at uddø. Derfor betragtes denne gruppe af arter som rødlistede, for at lade tvivlen komme arterne til gode og styrke listens troværdighed.

En sammenligning af 2010 med 2019 ud fra den internationale naturorganisation, IUCN’s rødlisteindeks, viser, at arterne generelt er blevet mere truet i perioden, og eksperternes vurdering af udviklingstendenser for de rødlistede arter viser også, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang.

Figuren viser et flowdiagram over processen for rødlistebehandlingen af en art.

Rødliste flowdiagram 2019

Rødlisten 2019

Figur 1: Oversigt over udvalgte artsgrupper vurderet i Rødlisten 2019. Se oversigten over alle artsgrupper

Kilde: Aarhus Universitet. Den danske rødliste.

Kontaktperson

Julian Dons Henriksen

Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. januar 2020