Truede arter – rødlisten

Den danske rødliste er er en oversigt, der viser hvor truede arterne er. Den er vigtigt i indsatsen for at stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Hvad handler det om?

En rødliste er en oversigt over plante-, svampe- og dyrearter, som angiver hvor truede arterne er. Viden om arternes status er vigtig, når vi skal forvalte den danske natur hensigtsmæssigt og stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Den danske rødliste udarbejdes af Aarhus Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet. De enkelte arter vurderes ud fra en række kriterier, der er fastlagt af den internationale organisation IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Hvad er målet?

Ifølge FN’s ”Strategiske Plan for Biodiversitet 2011-2020” skal tilbagegangen i biodiversiteten standses inden 2020. EU har en EU-biodiversitetsstrategi, der skal sikre, at EU lever op til de globale mål. Dette understøttes i Danmark bl.a. af indsatserne i ”Natura 2000”-planerne.

Læs mere:

bios.au.dk  kan du finde flere oplysninger om rødlisten, de arter, der er vurderet, og de kriterier, som arterne er vurderet efter.

På Danmarks Naturdata hos Danmark Miljøportal  kan du finde oplysninger om myndighedernes naturregistreringer.

Flere oplysninger om IUCN og internationale rødlister her

FN’s Biodiversitetskonvention

EU’s biodiversitetsstrategi

Hvad er status?

Danmark har mere end 35.000 arter. På rødlisten findes 10.581 arter. Ud af dem er 8.169 indtil videre blevet vurderet efter de internationale rødlistekriterier i forbindelse med, at den seneste danske rødliste blev udarbejdet i 2010. De resterende er enten ikke vurderede eller man mener ikke, de tilhører den danske natur.

Ca. 28% af de vurderede arter blev rødlistet:

  • 303 arter var forsvundet
  • 369 var kritisk truede
  • 496 truede
  • 661 sårbare
  • 433 næsten truede

Figuren viser status for forskellige grupper af arter. Her fremgår det, at det især er mange af lavarterne (symbiotiske organismer mellem svampe og alger), der er truede.

Det forventes, at der udkommer en ny rødliste ultimo 2019.

Rødlisten 2010

Figur 1: Oversigt over Rødlisten 2010, som angiver, hvordan arter er blevet vurderet inden for forskellige overordnede grupper.

Kilde: Aarhus Universitet. Den danske rødliste.

Kontaktperson

Julian Dons Henriksen

Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 13. november 2019