Danmarks samlede ressourceforbrug

Hvert år bliver det opgjort, hvor mange tons ressourcer den enkelte indbygger bruger i Danmark. Langt størstedelen af vores ressourceforbrug udgøres af ikke-metalliske mineraler, biomasse og fossil energi. Forbruget følger konjunkturerne og har været stigende de seneste år.

Hvad handler det om?

Det er nødvendigt, at vi bruger ressourcerne bæredygtigt, hvis vi sikre, at de fremtidige generationer også kan få gavn af dem. Derfor er det vigtigt med et overblik, der viser, hvor mange ressourcer danskerne forbruger, og hvordan forbruget fordeler sig
Den indenlandske materialeanvendelse viser, hvor mange ressourcer den enkelte indbygger bruger. Det kaldes også DMC (Domestic material consumption). DMC opgøres i tons som vægten af de ressourcer, vi udvinder fra dansk natur. Det tal lægges sammen med vægten af de varer, vi importerer. Til slut bliver det fratrukket vægten af vores eksport.

Danmarks Statistik betegner opgørelsen af DMC som materialestrømregnskabet og bruger det som en del af det grønne nationalregnskab.

Hvad er status?

I Danmark bliver 99 % af det samlede ressourceforbrug udgjort af:

  • Ikke-metalliske mineraler: særligt sand og grus
  • Biomasse: særligt korn, græs og tømmer
  • Fossil energi og afledte produkter: særligt råolie, kul samt køb af brændstof i udlandet til danske køretøjer og skibe

Disse tre materialekategorier har udgjort størstedelen af regnskabet for 2000-2020. Den indenlandske materialeanvendelse af biomasse har stort set været konstant igennem hele perioden. Derimod har forbruget af ikke-metalliske mineraler og fossile brændsler varieret i løbet af årene.

Der skete et fald i materialeforbruget pr. indbygger pga. krisen i 2008. Det skyldtes faldet i den økonomiske aktivitet, som førte til, at bygge- og anlægsaktiviteterne blev reduceret i perioden (jf. Danmarks Statistik 2013). Den samlede materialeforbrugsudvikling er meget afhængig af aktiviteten inden for disse industrier.

Samlet indenlandsk materialeanvendelse

Figur 1: Fordelingen af indenlandsk materialeanvendelse i mio. tons fra 2000-2020 fordelt på fem kategorier.  

Kilde: Danmarks Statistik 2022.

Materialestrømsregnskab (MRM2)

Indenlandsk materialeforbrug per indbygger

Figur 2: Den årlige samlede DMC (Domestic Material Consumption) opgjort i tons pr. indbygger i Danmark fra 2000-2020.

Kilde: Danmarks Statistik 2022   

Materialestrømsregnskab (MRM2)

Kontaktperson

Bjørn Olsen

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 9. september 2022