Indvinding af sand, grus og sten

Når vi indvinder sand, grus og sten i Danmark kan det påvirke miljøet. Derfor stilles der bl.a. krav om genopretning af grusgrave og der er mål om genbrug af råstofferne. De seneste år er mængden af indvundet sand, grus og sten steget.

Hvad handler det om?

Mineralske råstoffer er ikke fornybare, derfor er det vigtigt, at de forvaltes på bæredygtig vis. Ligeledes skal de områder, de indvindes fra, beskyttes bedst muligt. I Danmark omfatter mineralske råstoffer bl.a. sand, grus og sten. Disse råstoffer anvendes især til byggematerialer (f.eks. beton), anlægsarbejder (f.eks. veje og havneudvidelser) og kystsikring.

Sand, grus og sten indvindes både på land og fra havet. Råstofindvinding på land påvirker landskabet og kan være generende for naboer. Derfor bliver der stillet krav til, hvor meget indvindingen må påvirke miljøet. Ligeledes er der krav om, at området skal reetableres efterfølgende. Det betyder, at en tidligere grusgrav kan blive et værdifuldt naturområde, når indvindingen er færdig.

Når råstoffer indvindes fra havet, kan det påvirke havbunden. Det er afhængigt af den dynamik, der er på havbunden, hvordan de langsigtede effekter af råstofindvindingen på havet er.

Hvad er målet?

Indvindingen af råstoffer er omfattet af råstofloven. Formålet med råstofloven er at sikre, at råstofferne udnyttes på bæredygtig vis. Det betyder bl.a., at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og at råstoffer fra naturen skal erstattes af materialer fra affaldsprodukter, så vidt det er muligt.

I strategien ”Danmark uden affald” fra 2013 er der fastsat et mål om, at mindst 70 % af materialerne fra den samlede mængde bygge- og anlægsaffald skal anvendes til nye formål. Dette mål gælder altså også for det sand, grus og de sten, som bygge- og anlægsindustrien skiller sig af med.
I ”Affaldsstatistikken for 2016” er det opgjort, at 87 % af det indsamlede bygge- og anlægsaffald blev genanvendt i 2016.

 

Hvad er status?

Indvindingen varierer over årene og var frem til 2008 stigende især på land, hvorefter den faldt. I de senere år er den steget igen. I 2018 var indvindingen på land godt 25 mio. m3 og på havet ca. 10,1 mio. m3.

Fordelingen af råstoffer og forbruget af råstoffer er uens fordelt i Danmark. Der anvendes f.eks. store mængder omkring hovedstadsområdet. Det betyder, at der må hentes råstoffer fra den øvrige del af Sjælland.

Danmark er stort set selvforsynende med råstoffer. I 2014 var selvforsyningsgraden ca. 95 %.

 

Råstofindvinding på land og hav

Figur 1: Udviklingen fra 2006-2018 i indvindingen af sand, grus og sten på hhv. land og i havet. I statistikken for havmaterialer indgår nyttiggjort materiale, som er materiale fra oprensning af havne og sejlrender. Nyttiggjort materiale anvendes typisk til kystfodring, til havnekonstruktioner og opfyldning. Den øvrige råstofindvinding sker i områder udlagt til råstofindvinding.  

Kilde: Danmarks Statistik 2019.

Råstofindvinding

Råstoffer indvundet fra havet (RST3)

Vil du vide mere om råstoffer på havet?

Hos GEUS samler de viden om råstoffer på havet. I databasen Marta kan du se, hvor der er kortlagt råstoffer på havet, og få en oversigt over, hvor store forekomster der er.

Gå til råstofdatabasen Marta

Kontaktperson

Laura Addington

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 15. januar 2020