Genanvendelse af emballageaffald

Samlet set stiger genanvendelsen af emballageaffald i Danmark. 

Hvad handler det om?

""

Emballage er en vigtig del af vores dagligdag, og vi er i berøring med det hver dag, for eksempel når vi pakker vores varer fra supermarkedet ud. Når emballagen bliver til affald, skal vi sikre korrekt behandling af affaldet. Figur 1 viser, hvor stor en andel af vores emballageaffald, der sorteres til genanvendelse. Den indikerer, hvor gode vi er til at sortere vores affald generelt, fordi meget af det sorterede glas-, plastik-, papir-, pap-, træ- og metalaffald er emballage.

Opgørelsen af emballageaffald omfatter både affald fra husholdninger og erhverv.

Hvad er målet?

Det fremgår af EU’s affaldsdirektiv, at genanvendelse skal prioriteres frem for forbrænding og deponi. I Danmark er der i Strategi for cirkulær økonomi en målsætning om at fremme bedre (gen)anvendelse af ressourcer. Den nationale handlingsplan for plastik har desuden fokus på at øge genanvendelsen af plastikemballage.

I 2018 vedtog EU’s medlemslande nye ambitiøse målsætninger med EU’s emballagedirektiv. Der blev fastsat en række mål for genanvendelsesprocenter på forskellige emballagetyper som medlemslandene skal leve op til senest ved udgangen af henholdsvis 2025 og 2030.

Målsætningerne ses af tabellen nedenfor.

 

Plast

Træ      

Aluminium

Glas

Papir- og pap

Alt emballage

2025

50 %

25 %

70 %

70 %

75 %

65 %

2030

55 %

30 %

80 %

60 %

75 %

85 %

Hvad er status?

I 2017 var andelen af genanvendt emballage følgende:

  • Glas 95 %
  • Plastik 42 %
  • Papir og pap 82 %
  • Jern og metal 73 %
  • Træ 59 %

Figur 1 viser, at der samlet er sket en stigning i genanvendelsen af emballageaffald i den seneste årrække, selvom der for nogle affaldstyper er sket et fald.

""

Genanvendelse af emballageaffald

Figur 1: Andelen af forskellige typer emballageaffald, der er blevet udsorteret til genanvendelse i årene 2011 til 2017 fordelt på emballagetyper og med et samlet gennemsnit pr. år. Proceduren for årlig indhentning af data og kvalitetssikring, betyder at tallene vises med et par års forsinkelse.  

Kilde: Miljøstyrelsen 2019

Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2017 (PDF)

Eurostat 2019  

Packaging waste by waste management operations and waste flow

Ny ambitiøs opgørelsesmetode for genanvendelse

Fra 2020 vil opgørelsen af genanvendelse blive opgjort på en ny måde. Det sker som følge af revision af affaldsdirektivet. Her er det besluttet, at der skal måles på den andel af affaldet, der efter sortering er blevet til et nyt materiale eller produkt.
Førhen er genanvendelse blevet målt på baggrund af den indsamlede mængde af udsorteret affald, men der går affald tabt fra affaldet indsamles til det omdannes til et nyt produkt.

Producentansvar på vej til Danmark

EU har også vedtaget krav om udvidet producentansvar på emballage. Det vil sige, at producenterne af emballage får ansvar for, at indsamle og genanvende deres produkter, når de bliver til affald. Det udvidede producentansvar skal senest være implementeret i Danmark den 1. januar 2025.

Kontaktperson

Mathias Vrå Hjorth

Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 16. december 2019