Ressourceproduktivitet: Værdien af vores ressourceforbrug

Ressourceproduktivitet viser, hvor meget økonomisk værdi vi får ud af de ressourcer, vi anvender i produktionen. Et effektivt ressourceforbrug er vigtigt i omstillingen til en mere bæredygtig produktion

Hvad handler det om?

Ressourceproduktivitet er et mål for, hvor meget økonomisk værdi vi får ud af de materialer, vi anvender i fremstillingen af produkter og levering af services. Ressourceproduktivitet bliver opgjort ved at sammenholde det indenlandske materialeforbrug (DMC = Domestic Material Consumption) med den økonomiske aktivitet (BNP =bruttonationalprodukt).

Et lands ressourceproduktivitet afhænger i høj grad af, om der anvendes ressourceeffektive teknologier og processer i produktionen samt landets branchesammensætning, da der er forskel på, hvor ressourcekrævende brancherne er.

Et effektivt ressourceforbrug er vigtigt i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Det vil reducere miljøbelastningen per produceret enhed.

Hvad er målet?

I Strategien for Cirkulær økonomi fra 2018 er en af målsætningerne at fremme den cirkulære økonomi, bl.a. gennem bedre (gen)anvendelse af ressourcer og begrænsning af affald.

Ressourceproduktivitet er en af to indikatorer udvalgt i Strategien for Cirkulær Økonomi til at følge udviklingen på området. Den anden indikator måler på andelen af genanvendelse af den totale affaldsmængde. Se indikator om behandling af affald produceret i affald.

Indikatoren bliver mere retvisende fra 2020

En stor del af det danske forbrug er knyttet til materialeforbrug i udlandet. Derfor vil indikatoren blive ændret fra 2020, så Danmarks ressourceproduktivitet opgøres ud fra RMC (Raw Material Consumption) i stedet for DMC (Domestic Material Consumtion). RMC inkluderer – i modsætning til DMC – materialeforbruget i udlandet for importerede produkter. Derfor vil RMC give et mere retvisende billede af materialeforbruget og dermed ressourceproduktiviteten.

Hvad er status?

I 2017 var Danmarks ressource­produktivitet 14,5 kr. per kg anvendt materiale.

Figur 1 viser at i perioden fra 1993 til 2017 er ressourceproduktiviteten steget med 35 pct. fra 10,8 kr. pr. kg til 14,5. kr. pr. kg med maksimum i 2010 (15,5 kr. pr. kg). Udsvingene kan især forklares ved aktiviteter inden for bygge og anlæg. De år, hvor ressourceproduktiviteten falder, er sammenfaldende med de år, hvor der er høj aktivitet inden for bygge og anlæg. Det skyldes, at bygge- og anlægsbranchen har et stort forbrug af tunge råvarer og materialer.

Ressourceproduktivitet

Figur 1: Udviklingen af ressourceproduktiviteten i Danmark for årene 1993 til 2017 målt i kr. pr. kg.  

Kilde: Danmarks Statistik 2018, Ressourceeffektivitet .

Kontaktperson

Gert Sønderskov Hansen

Erhverv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 13. november 2019