Pesticider i grundvandet

I Danmark er der et politisk ønske om at sikre danskerne rent drikkevand baseret på rent grundvand. Pesticider og deres nedbrydningsprodukter er derfor uønskede i grundvandet.

Hvad handler det om?

I Danmark har vi et princip om, at vores grundvand skal være af en kvalitet, der gør det egnet til drikkevand efter en simpel vandbehandling. Pesticider og deres nedbrydningsprodukter er derfor uønskede i grundvandet. Pesticider kan ende i grundvandet som følge af erhvervsmæssig eller privat brug af pesticider. De samme stoffer kan dog også stamme fra andre kilder. Eksempelvis indgår nogle af stofferne som biocider i produkter som maling og træbeskyttelse.  

Indholdet af pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet undersøges løbende i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO). Prøverne udtages fra såkaldte indtag, der er det sted i boringen, hvor grundvandet kommer ind (s e figur 2  om grundvandets strømningsmønstre  under " Nitrat i grundvand ").

Hvad er målet?

Grundvandet skal senest i 2027 have en god kemisk tilstand, herunder indhold af pesticider og nedbrydningsprodukter under kvalitetskravet, som for langt de fleste af stofferne ligger på 0,1 µg/l. Desuden omfatter god kemisk tilstand, at det samlede indhold af pesticider og nedbrydningsprodukter ikke overstiger 0,5 µg/l. Værdierne er fastsat i henhold til EU’s vandrammedirektiv, som er omsat til dansk lovgivning gennem lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser.

Kvalitetskravet på 0,1 µg/l svarer generelt til kvalitetskravet for drikkevand. Det afspejler et forsigtighedsprincip om, at pesticider og deres nedbrydningsprodukter er uønskede i grundvandet. Kvalitetskravet bygger således ikke på en vurdering af de enkelte stoffers farlighed, men afspejler et politisk ønske om at sikre befolkningen rent drikkevand baseret på rent grundvand.

Der blev i januar 2019 truffet en politisk beslutning om senest inden for en treårig periode at forbedre grundvandsbeskyttelsen ved blandt andet at reducere risikoen for nedsivning af pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse til grundvandet i boringsnære beskyttelsesområder, at screene for flere stoffer i grundvandet og et forbud mod salg af langt de fleste koncentrerede pesticider til ikke-professionelle brugere af pesticider.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) alm. del spørgsmål 635 (PDF)

Grundvandsovervågning 1989-2017
Her kan du bl.a. læse om screening (2017 og 2018) for desphenylchloridazon, methyldesphenylchloridazon og 1,2,4-triazol i udvalgte GRUMO-indtag samt dybdefordeling af pesticider, biocider og nedbrydningsprodukter.

Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) samling 2018-2019 alm. del bilag 358

Vandrammedirektivet

Hvad er status?

Nedenfor er beskrevet resultater fra henholdsvis vandværkernes kontrol og den nationale grundvandsovervågning.

Tabel 1 viser, hvor hyppigt udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter er fundet i vandværkernes indvindingsboringer i perioden 1. januar 2018 til 20. marts 2019. De udvalgte stoffer er de fire, der er fundet med størst hyppighed, samt 1,2,4-triazol og DEIA, der er fundet hyppigt i grundvandsovervågningen. Af de 2.728 indtag, der blev undersøgt i perioden,  er der i 41,1 % fundet mindst ét pesticid . Tabellen viser også antallet af analyser for udvalgte stoffer, der indgår i vandværkernes kontrol. Blandt stofferne er N,N-dimethylsulfamid (DMS) og desphenyl-chloridazon (DPC), som vandværkerne generelt begyndte at undersøge for i 2018. DMS og DPC er fundet i henholdsvis 30,2 % og 22,1 % af de undersøgte indtag. I Danmark findes omkring 6.000 aktive vandværksboringer, som bliver undersøgt med forskellig hyppighed, og det er dermed ikke alle, der har været undersøgt i den periode, som tabel 1 illustrerer.  

 

Antal undersøgte indtag

Andel af indtag med fund (%)

Andel af indtag med fund >0,1 µg/L (%)

Alle analyserede pesticider og nedbrydningsprodukter

2.728

41,1

11,4

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

1.705

30,2

7,9

Desphenyl-chloridazon (DPC)

1.968

22,1

6,7

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

2.049

16,4

2,0

Methyldesphenylchloridazon (MDPC)

1.795

5,8

1,0

1,2,4-triazol

1.469

1,1

0,0

Desethyldesisopropylatrazin (DEIA)

1.887

1,6

0,0

Tabel 1. Udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter fundet i vandværkernes indtag i perioden 1. januar 2018 til 20. marts 2019. I indtag med fund er mindst ét stof påvist over detektionsgrænsen (se faktaboks), mens der i indtag med fund >0,1 µg/L er påvist mindst ét stof over kvalitetskravet. Tabellen viser kun resultater fra en delmængde af de ca. 6.000 aktive vandforsyningsboringer i Danmark.

Kilde: GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) 2019

Grundvandsovervågning 1989-2017 (PDF)

 

 

I den nationale grundvandsovervågning er der gennem tiden løbende foretaget ændringer af hvilke konkrete stoffer, der analyseres for. Siden 2011 har man i den ordinære grundvandsovervågning analyseret for omkring 40 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter. Før 2017 var de hyppigst påviste stoffer nedbrydningsprodukterne BAM og DEIA. Ud over det ordinære program suppleres overvågningsprogrammet med screeningsundersøgelser for udvalgte stoffer (se faktaboks).

Tabel 2 viser de hyppigst fundne pesticider og nedbrydningsprodukter i det ordinære overvågningsprogram i 2017 samt nye screeningsstoffer i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. Opgørelsen viser, at der var fund af mindst ét pesticid i 32,5 % af de 1.046 indtag, der er taget prøver fra. Derudover viser tabellen resultaterne for udvalgte stoffer, som er fundet hyppigt.

I screeningsundersøgelserne, der er gennemført i løbet af 2017 og 2018, er nedbrydningsprodukterne 1,2,4-triazol fundet i 32,7 % af de 147 analyserede indtag, DPC i 28,7 % af de 223 analyserede indtag og DMS i 21,8 % af de 142 analyserede indtag.  Fra 2019 indgår de tre stoffer alle i det ordinære overvågningsprogram.

Flere fund de seneste år er ikke nødvendigvis udtryk for en dårligere vandkvalitet, men derimod et udtryk for, at vi leder efter og dermed kan finde flere forskellige stoffer. Miljøstyrelsen udfører i efteråret 2019 en omfattende screening af grundvandet for ca. 400 stoffer, og kan derfor gøre flere fund.

 

 

Antal undersøgte indtag

Andel af indtag med fund (%)

Andel af indtag >0,1 µg/L (%)

Alle analyserede pesticider og nedbrydningsprodukter

1.046

32,5

10,5

N,N-dimethylsulfamid (DMS)*

142

21,8

3,5

Desphenylchloridazon (DPC)

223

28,7

16,6

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

1.044

11,8

3,6

Methyldesphenylchloridazon (MDPC)

216

16,7

4,6

1,2,4-triazol

147

32,7

1,4

Desethyldesisopropylatrazin (DEIA)

1.044

8,3

1,2

*Screeningen for N,N-dimethylsulfamid (DMS) foregik i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 Tabel 2. Forekomst af udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter i indtag under den nationale grundvandsovervågning i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. I indtag med fund er mindst ét stof påvist over detektionsgrænsen (se faktaboks), mens der i indtag med fund >0,1 µg/L er påvist mindst ét stof over kvalitetskravet.

 

Kilde: GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) 2019

Grundvandsovervågning 1989-2017 (PDF)

Overvågning af pesticider i grundvand

Analyseprogrammerne varierer

Over tid har der været ændringer i både antallet og sammensætningen af de stoffer, der analyseres for i det ordinære overvågningsprogram, og det vil der fortsat være. Nye pesticider og nedbrydningsprodukter inddrages, mens stoffer, der kun sjældent eller aldrig påvises i grundvandet, udgår. Derudover suppleres det ordinære overvågningsprogram med screeningsundersøgelser for udvalgte stoffer.  

Screening

Screeningsundersøgelser er undersøgelser, hvor der analyseres for stoffer, som ikke er med i det ordinære analyseprogram. En screeningsundersøgelse vil typisk omfatte et mindre udsnit af de indtag, der indgår i den ordinære nationale overvågning. Resultatet af screeningsundersøgelsen kan betyde, at et nyt stof medtages på listen over de stoffer, de almene vandforsyninger fremover skal analysere for; den såkaldte boringskontrol.

Detektionsgrænse

Detektionsgrænsen er her fastsat til 0,01 µg/L, selv om man for mange pesticider rent teknisk kan måle lavere koncentrationer. Fordelen ved at fastholde værdien på 0,01 µg/L er, at man kan sammenligne data for ”andel af indtag med fund” over tid.

Kontaktpersoner

Signe Bonde Rasmussen

Pesticider & Biocider, Miljøstyrelsen

Jørgen Sivertsen

Miljøstyrelsen, Nordjylland

Lisbeth Møllerhøj

Miljøstyrelsen, Nordjylland

Sidst opdateret d. 13. november 2019