Vandindvinding

Der skal være en god balance mellem, hvor meget vand, vi indvinder, og hvor meget, der løbende dannes. På den måde sikrer vi, at der er vand nok til både natur og drikkevand.

Hvad handler det om?

""

Grundvand indvindes til flere formål, og det er vigtigt, at indvindingen foregår bæredygtigt, så der er en balance mellem, hvor meget grundvand, vi indvinder, og hvor meget grundvand, der dannes. På den måde kan vi sikre, at der også er vand nok til vandløb og øvrige recipienter.

Målsætningen om at holde en god balance (eller en god kvantitativ tilstand) indgår i EU’s vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet er i Danmark implementeret i miljømålsloven og lov om vandplanlægning. Der er foretaget målinger over en længere tidsperiode, så man kan følge udviklingen.

Bæredygtig indvinding medvirker til at sikre, at vi fortsat kan indvinde drikkevand i tilstrækkelige mængder og af god kvalitet.

Det danske drikkevand

Drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på oppumpning af grundvand. Den eneste undtagelse er på Christiansø, hvor forsyningen er baseret på afsaltning af havvand suppleret med oppumpning af grundvand.  

Hvad er målet?

EU’s vandrammedirektiv har som mål, at grundvandet skal have god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand i 2015, men med mulighed for udsættelse til 2027.  

En bæredygtig vandindvinding er med til at understøtte målet om god kvantitativ tilstand.

Hvad er status?

For de almene vandværker faldt indvindingen gennem perioden 1989-2000 fra omkring 600 mio. m3/år til 400 mio. m3/år. Derefter faldt forbruget langsommere og lå i 2018 på ca. 380 mio. m3/år.

Indvinding af grundvand til markvanding, gartneri og dambrug (kategorien ‘Erhvervsvanding’) varierer relativt meget fra år til år og var i 2018 433 mio. m3, hvilket er det højeste for hele perioden. For første gang i overvågningens historie udgør erhvervsvandingen den største andel af de samlede indvindinger. Det skyldes i høj grad det store behov for markvanding i 2018, som var et meget tørt år. 

Indvindingen af overfladevand i Danmark er meget begrænset. Den blev halveret i perioden 1989-2018 og ligger nu på omkring 10 mio. m3/år. Overfladevand indgår ikke i drikkevandsforsyningen.

Den samlede vandindvinding er faldet fra et niveau omkring 800-900 mio. m3/år i begyndelsen af 90’erne til under 700 mio. m3/år i årene frem til 2017, men i 2018 var den samlede indvinding igen oppe på 866 mio. m3/år som følge af tørken.

""

Oppumpede vandmængder i Danmark

Figur 1: National opgørelse af oppumpede vandmængder i perioden 1989-2018 fordelt på forskellige kategorier Kilde: Afrapportering fra GEUS – Grundvandsovervågning 1989-2018.

Kilde:  GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) 2019

Grundvandsovervågning 1989-2018

Øget bevidsthed om vandforbrug

I starten af 1980'erne nåede danskernes vandforbrug helt op på 1200 mio. m3 / år. Men det er faldet væsentligt siden da.

Gennem kampagner, debat og omtale i pressen fik befolkningen mere viden om miljøet. Det gjorde, at bevidstheden om grundvand og drikkevand blev større. Derudover har stigende afgifter på forbrug og afledning af vand haft en præventiv effekt. Disse indsatser markerede – sammen med vedtagelsen af vandmiljøplan I i 1987 og den efterfølgende implementering – en ny fase i dansk vandmiljøpolitik, som var med til at understøtte en positiv udvikling af vandmiljøet i bred forstand.

Samlet set har dette ført til, at vandforbruget i dag som hovedregel ligger omkring i alt ca. 700 mio. m3 / år.

Kontaktpersoner

Helene Kring Jørgensen

Vandforsyning, Miljøstyrelsen

Mikael Tind

Vandforsyning, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 27. februar 2020