Smådyrsfaunaen i vandløb

Forekomsten af smådyr i de danske vandløb giver et billede af vandløbenes tilstand, fordi mange smådyr er afhængige af bl.a. rent vand. Udviklingen har været positiv siden 1992.

Hvad handler det om?

Når man skal måle den økologiske tilstand i vandløb, gøres det blandt andet ved at undersøge, hvilke smådyr, der findes i vandløbet (Dansk Vandløbs Faunaindeks, DVFI).  

Forekomsten og sammensætningen af smådyr i vandløb udtrykkes gennem en skala fra 1 til 7.  

Faunaklasse 7 svarer til et helt eller næsten upåvirket vandløb med en høj økologisk tilstand (altså med mange arter af smådyr, der har høje krav til iltkoncentration og levesteder), mens faunaklasse 1 angiver stærkt forurenede vandløb med dårlig økologisk tilstand. Faunaklasse 5 eller 6 svarer til målet om god økologisk tilstand for smådyrene.  

Mange af vandløbets smådyr er afhængige af, at vandet er rent, og at vandløbet er fysisk varieret. Et naturligt, upåvirket og bugtet vandløb har ofte en høj DVFI-værdi.  

Lave DVFI- værdier findes typisk i vandløb, der har dårlige iltforhold som følge af forurening fra husspildevand, og i vandløb med dårlige fysiske forhold. Desuden vil vandløb, som vedligeholdes hårdt med udretning, opgravning, uddybning og omfattende grødeskæring, oftest have lave DVFI-værdier.

Hvad påvirker vandløbene?

Kvaliteten af levestederne for planter og dyr i danske vandløb er bl.a. forringet som følge af:

  • vandløbsreguleringer
  • spærringer
  • intensiv vandløbsvedligeholdelse
  • forurening med kemiske stoffer fra diffuse kilder og punktkilder
  • vandindvinding

Forekomsten af smådyr har været målt over en længere årrække og er derfor den eneste vandløbsindikator, der kan vise udviklingen i vandløbenes tilstand over en lang periode.  

Hvad er målet?

Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal de vandløb, der er omfattede af vandområdeplanerne, opnå en god økologisk tilstand senest i 2027. En god økologisk tilstand dækker både en god tilstand for alle de økologiske biologiske kvalitetselementer (både alger (fytoplankton), smådyr, fisk og vandplanter) og en god kemisk tilstand af vandet.

Målet om en god økologisk tilstand er opfyldt, hvis alle kvalitetselementerne er i god økologisk tilstand.

EU’s vandrammedirektiv har i Danmark udmøntet sig i vandområdeplanerne (2015-2021). Her indgår ca. 19.000 kilometer vandløb. Ud af dem har ca. 9.500 kilometer opfyldt målene i forhold til smådyrsfaunaen.

Læs mere

Aarhus Universitet, DCE. Opdateres hvert 2. år i forbindelse med udgivelse af NOVANA rapporterne "Natur og Vandmiljø". Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning.

DCE 2018: Vandmiljø og natur 2016 NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning (PDF)

Hvad er status?

Siden 1994 har der været en klar positiv udvikling i antallet af vandløb med en god økologisk tilstand. I de vandløb, som løbende undersøges i overvågningsprogrammet NOVANA, er andelen af stationer med en faunaklasse, der er større end eller lig med 5 steget fra ca. 20 % i 1992 til omkring 60 % i dag.

Specielt andelen af de højeste faunaklasser (6 og 7) er øget markant. Udviklingen synes dog at være stagneret de seneste 4-5 år.  

Udvikling i faunaklassen

Figur 1: Udvikling i faunaklassen (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) igennem perioden 1994-2016 på udvalgte vand. Faunaklasse (FK) 7 svarer til et upåvirket vandløb, mens FK 1 indikerer et stærkt forurenet vandløb.

Kilde:  Aarhus Universitet, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) 2018.  

Opdateret hvert 2. år.

Vandmiljø og Natur 2016. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning (PDF).

Skalaen for faunaklasser

Her kan du se sammenhængen mellem faunaklasse (DVFI) og vandløbets tilstand.

Faunaklasse Tilstand
7

Høj

6

Høj/god

5

God

4

Moderat

3

Moderat/ringe  

2

Ringe/dårlig  

1  Dårlig

Kontaktperson

Nanna Granlie Vossen

Vandmiljø & Friluftsliv, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 13. november 2019