Transport af kvælstof og fosfor i vandløb

Udledning af næringsstoffer fra eksempelvis landbrug og renseanlæg til vandløb, der fører stofferne videre til søer og kystvande, kan føre til en øget produktion af alger. Derfor er transporten af næringsstoffer i vandløb en vigtig indikator for tilstanden i søer, fjorde og ved kysterne. Transporten af næringsstoffer er faldet betydeligt siden 1990´erne.

Hvad handler det om?

Når der udledes næringsstoffer til søer og havet kan det føre til eutrofiering. Eutrofiering dækker over, at der sker en forøget tilførsel af næringsstoffer og organisk stof fra landbrug, husholdninger og industri, hvilket fører til øget produktion af alger.  

Der er altså en sammenhæng mellem udledningen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) og mængden af planteplankton (målt som klorofyl-koncentrationen).

Miljøstyrelsen henter vandprøver ved målestationer i vandløbene, som analyseres for bl.a. næringsstofferne kvælstof og fosfor. Desuden beregnes den mængde vand, der passerer i et vandløb ud fra målinger. Når det holdes sammen med resultaterne af vandprøverne opnås et mål for transporten af kvælstof og fosfor.  

Hvad er målet?

I EU's vandrammedirektiv, er målet fastsat til ”god økologisk tilstand” for alle naturlige søer, vandløb, kystvande og grundvand. Det dækker over en svag afvigelse fra den naturlige tilstand uden kulturpåvirkning.

Vandområdeplanerne er den danske udmøntning af vandrammedirektivet. Her er er de danske områder og indsatser beskrevet f.eks. at etablere nye vådområder, der fjerner kvælstof eller fosfor.  

For kvælstof er målet desuden at reducere nedsivningen til grundvand/drikkevand jf. EU’s nitratdirektiv.  

Hvad er status?

Koncentrationen af kvælstof i vandløb har generelt været faldende siden starten af 90'erne, dog med et relativt stabilt niveau gennem de senere år. De specielle vejrforhold de seneste tre år, har dog givet anledning til en forholdsvis lav tilførsel i 2018 efterfulgt af en høj tilførsel i 2019, og en forholdsvis lav tilførsel igen i 2020.  

Faldet i kvælstofkoncentrationen har været tydeligst i de vandløb, der ligger i dyrkede områder eller modtager betydelige udledninger af by- eller industrispildevand.  

Koncentrationen af total-fosfor i vandløb, der er belastet af direkte udledninger (punktkilder) er faldet markant gennem første halvdel af 1990’erne, og er nu kun lidt højere end i vandløb, der er påvirket af dyrkning (figur 2). Faldet skyldes, at der er sat foranstaltninger i værk for at reducere forureningen fra byspildevand og udledning fra industri.

Udvikling i kvælstofkoncentrationen

 

 

Figur 1: Udvikling i kvælstofkoncentrationen siden 1989. I figuren ses udviklingen i det årlige gennemsnit af den vandføringsvægtede koncentration for vandløb med forskellige typer af påvirkninger. Punktkilder betyder, at der er tale om vandløb med direkte spildevandsudledninger.

Kilde: Aarhus Universitet, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) 2021

Vandmiljø og Natur 2020

Udvikling i fosforkoncentrationen

Figur 2: Udviklingen i fosforkoncentrationen siden 1989. I figuren ses udviklingen i det årlige gennemsnit af den vandføringsvægtede koncentration for vandløb med forskellige typer af påvirkninger. Punktkilder betyder, at der er tale om vandløb med direkte spildevandsudledninger.  

Kilde: Aarhus Universitet, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) 2021

Vandmiljø og Natur 2020

Forstå betegnelserne

  • Total kvælstof: Dækker over en samlet koncentration af kvælstof fra nitrit, nitrat, ammonium og organiske kvælstofforbindelser.  
  • Total fosfor: Dækker over en samlet koncentration af fosfor fra ortofosfat og organisk/partikelbundet fosfor.
  • Vandføringsvægtet koncentration: Opnås ved at dividere den samlede årlige stoftransport med den samlede årlige vandafstrømning.

Kontaktperson

Maria Buchardt

Miljøstyrelsen, Østjylland

Sidst opdateret d. 7. marts 2022